Σχετικά με το πρόγραμμα

Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί ζωτικό παράγοντα για όλους τους τομείς της οικονομίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών. Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της ποιότητας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη δια βίου μάθηση.

Στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, υπάρχουν κοινά αποδεκτά ευρωπαϊκά ποιοτικά κριτήρια, δείκτες και μεθοδολογίες αξιολόγησης. Στην επαγγελματική κατάρτιση, υπάρχουν εξελίξεις, κυρίως σε σχέση με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας για την ΕΕΚ (EQARF). Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, ωστόσο, λόγω της ποικιλομορφίας των ιδρυμάτων, η διασφάλιση της ποιότητας είτε είναι ανύπαρκτη είτε δεν είναι εγγυημένη.

Το πρόγραμμα QUADRAT ανέπτυξε και προσφέρει μια σειρά μαθημάτων κατάρτισης και ένα καινοτόμο υποστηρικτικό λογισμικό, που απευθύνονται σε διευθυντικά στελέχη, διοικητικό προσωπικό και εκπαιδευτές των ιδρυμάτων κατάρτισης ενηλίκων στο θέμα της Διαχείρισης Ποιότητας.

Πιο αναλυτικά, το QUADRAT παρέχει:

  • Ένα πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο θέμα της διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 και το ISO 29990.
  • Εκπαιδευτικά υλικά, όπως διαφάνειες, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής του προτύπου ISO 9001:2008 σε διαδικασίες οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Λογισμικό για τη διαχείριση των εγγράφων και των αρχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.
  • 2 διευρωπαϊκά σεμινάρια με δωρεάν παρακολούθηση, η συμμετοχή στα οποία (ταξιδιωτικά + διαμονή) μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω των προγραμμάτων κινητικότητας της ΕΕ.

Τα αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμα σε 5 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Ουγγρικά) και αναμένεται να ενδυναμώσουν τα διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων ώστε να συμμετέχουν ενεργά και να ασχολούνται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και υπηρεσιών των οργανισμών αυτών.

Η κοινοπραξία του προγράμματος QUADRAT αποτελείται από 4 ιδιωτικά ιδρύματα με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Διασφάλισης Ποιότητας από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ουγγαρία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους εταίρους μας.