Βιβλίο «Διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων - Οδηγός Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001, ISO 29990)»

Λεπτομέρειες

  • Paperback: 155 σελίδες
  • Εκδότης: Πρόγραμμα QUADRAT
  • Γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, ουγγρικά

Περιγραφή

Η εκπαίδευση ενηλίκων, τα προηγούμενα χρόνια, αναδείχθηκε ως ένας από τους πυλώνες της δια βίου μάθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιστορικά στην Ευρώπη, η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούσε τον πιο παραμελημένο τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, λαμβάνοντας πολύ μικρή χρηματοδότηση. Η σχολική, η επαγγελματική και η τριτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκονται παραδοσιακά το επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ η εκπαίδευση των ενηλίκων δεν έχει λάβει πολλή προσοχή. Παρ' όλα αυτά, οι ραγδαίες αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία έχουν αυξήσει την ανάγκη να αναπτυχθεί η εκπαίδευση ενηλίκων, τόσο σε επίπεδο συστήματος όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικού παρόχου.

Μία από τις προτεραιότητες της ατζέντας της ΕΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ΕΤ 2020) είναι «η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης».

Η ποικιλομορφία που παρουσιάζει η εκπαίδευση ενηλίκων σε ότι αφορά τους μαθησιακούς στόχους, τους εκπαιδευτικούς παρόχους, τους εκπαιδευόμενους, τα προγράμματα και τις μεθόδους εκμάθησης, καθιστά δύσκολη την ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός γενικού πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας, με αποτέλεσμα οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων να χρησιμοποιούν διαφορετικά πλαίσια ποιότητας, ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις και πρακτικές. Από τη μία πλευρά, αυτό αυξάνει την πίεση για τη διασφάλιση της ποιότητας καθιστώντας τη μια αναγκαιότητα και από την άλλη πλευρά, προκύπτει η ανάγκη για ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ευρέως γνωστό και αποδεκτό, προκειμένου να βελτιώσει την ελκυστικότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης για την πλειοψηφία των πολιτών.

Το βιβλίο "Διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων - Οδηγός Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001, ISO 29990)" παρουσιάζει την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πρότυπα και πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας και, στη συνέχεια, παρέχει ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των προτύπων ISO 9001:2008 και ISO 29990 σε οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων.

To ISO 9001 είναι ένα διεθνές πρότυπο, ευρέως δοκιμασμένο σε όλα τα είδη των οργανώσεων και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων. Το βιβλίο περιέχει επίσης πρόσθετες απαιτήσεις του προτύπου ISO 29990:2010, ώστε να καλύψει αποτελεσματικά τις ιδιαιτερότητες του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το βιβλίο αποτελεί το βασικό εκπαιδευτικό υλικό του εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προγράμματος QUADRAT και απευθύνεται στο προσωπικό οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων που ασχολείται και στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας στον οργανισμό τους. Είναι διαθέσιμο σε 5 γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά και ουγγρικά.

Εκτός από το εγχειρίδιο, το πρόγραμμα QUADRAT έχει δημιουργήσει μια ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών, όπως μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, ασκήσεις, τεστ αξιολόγησης και ένα λογισμικό για τη διαχείριση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.

Μέσα στο βιβλίο

Λήψεις