Εκπαιδευτικό σεμινάριο QUADRAT

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα QUADRAT έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση ενηλίκων και να συμβάλει στη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.

Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης

Το μάθημα προωθεί τη σημασία της ποιότητας και της αξιολόγησης στην εκπαίδευση ενηλίκων και παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες σε διαχειριστές, εκπαιδευτές και το προσωπικό των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 29990.

Μεθοδολογία

Εκπαίδευση σε αίθουσα, διαφάνειες, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, ανταλλαγή εμπειριών.

Προφίλ εκπαιδευομένων

Διευθυντές, εκπαιδευτές και το προσωπικό των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων που συμμετέχουν ή επιθυμούν να εμπλακούν με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του οργανισμού τους.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαρκεί 5 ημέρες:

1η μέρα:

 • Καλωσόρισμα, παρουσίαση του εκπαιδευτικού κέντρου, διαχειριστικές και πρακτικές πληροφορίες
 • Γενική παρουσίαση του μαθήματος: στόχοι, προσέγγιση, μαθησιακά αποτελέσματα, δομή
 • Άσκηση: Συνέντευξη
 • Το ευρωπαϊκό πλαίσιο στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Άσκηση: Παρουσιάστε το εθνικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Κύριες διαδικασίες οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Χάρτης διαδικασιών ενός οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Γενικά για τη διαχείριση της ποιότητας, πλαίσιο και πρότυπα
 • Η διαχείριση της ποιότητας σε οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Επισκόπηση των πλαισίων και συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας (EQAVET, EFQM, CAF, ISO 9001, ISO 29990)

2η μέρα:

 • ISO 9001 & ISO 29990
 • Απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας
 • Πολιτική για την ποιότητα και στόχοι ποιότητας
 • Άσκηση: Ανάπτυξη στόχων ποιότητας
 • Ευθύνη της διοίκησης
 • Στρατηγική και διοίκηση επιχείρησης
 • Άσκηση: Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για έναν οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Διαχείριση πόρων
 • Τα βασικά προσόντα για το προσωπικό οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Άσκηση: Αξιολόγηση των δεξιοτήτων - Ανάπτυξη ενός καταλόγου ελέγχου

3η μέρα:

 • Σχεδιασμός Υπηρεσίας
 • Διαδικασίες και διεργασίες
 • Άσκηση: Ανάπτυξη ενός χάρτη διαδικασιών
 • Προσδιορισμός των αναγκών μάθησης
 • Άσκηση: Ανάλυση μαθησιακών αναγκών
 • Σχεδιασμός της μαθησιακής διαδικασίας
 • Άσκηση: Σχεδιασμός βιογραφικού με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα
 • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
 • Άσκηση: Σύνταξη λίστας ελέγχου για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • Αξιολόγηση των ενήλικων εκπαιδευομένων

4η μέρα:

 • Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση
 • Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Άσκηση: Ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου
 • Παρακολούθηση και μέτρηση των διεργασιών και των υπηρεσιών
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Άσκηση: Καθορισμός δεικτών απόδοσης για μια διαδικασία
 • Μη συμμορφώσεις
 • Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες
 • Άσκηση: Γράψτε μία διορθωτική ενέργεια
 • Εσωτερικός έλεγχος

5η μέρα:

 • Μέτρα για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας
 • Άσκηση: Σχέδιο έργου για την υλοποίηση του ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας
 • Αξιολόγηση εκπαιδευομένων
 • Αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης
 • Κλείσιμο και αποχαιρετισμός

 Λήψεις