Η IDEC είναι εταιρεία συμβούλων και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με έδρα τον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την κατάρτιση, παροχή διαχειριστικών συμβουλών, τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Πελάτες της IDEC είναι τόσο μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες από ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Η IDEC συνεργάζεται με περισσότερα από 170 ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένους τομείς.

Η IDEC έχει εκτεταμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος. Τα τελευταία 8 χρόνια η IDEC ασχολείται με το θέμα της διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση και έχει συντονίσει τα προγράμματα EQUAL, Quality.net και BEQUAL στο ίδιο θέμα. Επιπλέον, έχει συμβουλευτική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε ελληνικά κέντρα κατάρτισης.

Η IDEC διοργανώνει μαθήματα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, επισκέψεις μελέτης και άτυπες δραστηριότητες μάθησης για τους μαθητές στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση και παρέχει μαθήματα κατάρτισης και πρακτική άσκηση για τους μαθητές στην επαγγελματική κατάρτιση και τους εργαζομένους.

Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης είναι: συμβουλευτική, επιχειρηματικά σχέδια, επιχειρηματικότητα, ΜΜΕ, διαχείριση της ποιότητας, πιστοποίηση, ανάπτυξη λογισμικού και πολυμέσων, εφαρμογές internet, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, e-business, e-commerce, τηλεπικοινωνίες και δίκτυα.

Στον τομέα της δια βίου μάθησης η IDEC έχει εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη δια βίου μάθηση και ιδίως το EQF, ECVET, το Europass, EQAVET, την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και στις εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Άρης Χρονόπουλος
Ιστοσελίδα: http://www.idec.gr
Τηλέφωνο: (+30)2104286227

Η IFI (Instituto de Formación Integral) είναι μια ιδιωτική εταιρεία με περισσότερους από 100 εργαζόμενους που εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και συμβουλευτικές δραστηριότητες με επιχειρήσεις, ενώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ και μεμονωμένους εργαζομένους.

Η IFI δραστηριοποιείται κυρίως σε:

  1. Μη Ρυθμιζόμενη και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση: η IFI έχει επιτυχώς αναπτύξει και διαχειριστεί διάφορα προγράμματα κατάρτισης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
  2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και έργα: η IFI προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν το σύνολο του κύκλου ενός έργου στον τομέα της κοινωνικο-εργασίας (εργασιακή ένταξη των ατόμων με μειονέκτημα, ίσες ευκαιρίες, συμφιλίωση της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, πρόληψη των κινδύνων της εργασίας, εργασιακές σχέσεις και διαχείριση των ανθρώπινων πόρων).

Η IFI έχει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το πρόγραμμα διά βίου μάθησης (LdV, Grundtvig και Εγκάρσιο πρόγραμμα), την Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, κλπ.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Azucena Martinez Asenjo
Ιστοσελίδα: http://www.ifi.com.es
Τηλέφωνο: (+34) 915312100

Η Eurocrea Merchant λειτουργεί με μια ευρεία βάση πιστών πελατών μέσω των 2 γραφείων που βρίσκονται στο Μιλάνο και τη Νάπολη. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας είναι η διαχείριση έρευνας και ανάπτυξης, οι χρηματοδοτήσεις, καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, εξοικονόμηση ενέργειας, ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση.

Η Eurocrea Merchant υποστηρίζει τους επιχειρηματίες σχετικά με τις επενδύσεις τους, αναλύοντας τη σκοπιμότητα και εντοπίζοντας τις βέλτιστες πηγές χρηματοδότησης. Η ευρεία δικτύωση με ευρωπαϊκούς φορείς και πανεπιστήμια εξασφαλίζει τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων των εργαζομένων στην εταιρεία σχετικά με το πεδίο ενδιαφέροντος.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Lucia Coletti
Ιστοσελίδα: http://www.eurocreamerchant.it
Τηλέφωνο: (+39)0287284807

Οι βασικές δραστηριότητες της NET-MEX Καινοτομία και Εκπαίδευση περιλαμβάνουν τη διαχείριση και τη διαδικασία της καινοτομίας, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων και την οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης κυρίως για ΜΜΕ.

Τα εκπαιδευτικά υλικά που αναπτύσσει η NETMEX βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αποτελέσματα εθνικής και ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες της ΝΕΤ-MEX Ε.Π.Ε. χαρακτηρίζονται από μια δημιουργική και διεπιστημονική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, το προσωπικό της περιλαμβάνει μηχανικούς, εκπαιδευτικούς και οικονομολόγους.

Η ΝΕΤΜΕΧ έχει λάβει μέρος στην ανάπτυξη των διαδικτυακών πυλών του Ουγγρικού Venture Capital και Logistics. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία στην οργάνωση και το συντονισμό εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

Μερικά από τα πιο σημαντικά έργο της NETMEX σε ευρωπαϊκό επίπεδο: YET, CT-TRANS, Blended learning projects, SPA-ROAD, LEBEBO.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Andrea Kovesd
Ιστοσελίδα: http://www.net-mex.hu
Τηλέφωνο: (+36)26555224